Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
8.4.2020 657,18 Kč −0,2414%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
8.4.2020 1209,48 Kč 0,1175%
Amundi Fund Solutions - Balanced
8.4.2020 1158,11 Kč 0,1219%
Nastavení...

*Základní informace o programu Zlatá rybka

Poskytovatel investiční službyAmundi Czech Republic Asset Management, a.s.
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.2120710073/2700
Variabilní symbolEvidenční číslo smlouvy, uvedeno v pravém horním rohu smlouvy

Zlatá rybka je investiční program pro děti, který mohou využít rodiče dětí jakéhokoliv věku. Nabízí tři modelová portfolia s různým poměrem akciových a dluhopisových instrumentů v závislosti na době, po kterou chcete svým dětem investovat. Čím více se blíží konec investičního horizontu, tím větší je podíl konzervativnějších instrumentů, které chrání investice zhodnocené v předchozím období. Výhodou programu je diverzifikace do různých tříd aktiv s ohledem na investiční horizont a rizikový profil investora. Navíc se o portfolia nemusíte nijak starat, průběžnou správu vám zajistí zkušení profesionálové.
Zlatá rybka nabízí tři typy portfolií (linií), která pokrývají investiční období různé délky a která zahrnují různé investiční strategie. Jednotlivé linie jsou složeny z vybraných akciových a dluhopisových fondů, a to jak ze zahraničních, tak i českých fondů skupiny Amundi .

  roky akcie obligace peněžní trh
od do
 Růžová linie 1 (Dynamická) 10 25 93.50 % 5.00 % 1.50 %
 Fialová linie 2 (Balancovaná) 5 10 54.48 % 44.50 % 1.03 %
 Zelená linie 3 (Konzervativní) 0 5 24.96 % 74.20 % 0.84 %


  roky do konce investičního horizontu PF - Strategic Income Pioneer - akciový fond PF - Top European Players PF - Emerging Europe and Mediterranean Equity PF - U.S. Pioneer Fund Pioneer - obligační plus
 Růžová linie 1 (Dynamická) 10 - 25 let 5.00 % 30.00 % 16.00 % 32.00 % 17.00 %  
 Fialová linie 2 (Balancovaná) 5 - 10 let 12.00 % 20.50 % 8.00 % 18.50 % 8.50 % 32.50 %
 Zelená linie 3 (Konzervativní) 0 - 5 let 21.00 % 16.80 %   9.00 %   53.20 %


Skladba fondů a jejich podíly mohou být v jednotlivých liniích změněny. Podrobnější informace o produktu naleznete v Obchodních podmínkách.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi