Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
27.3.2020 653,09 Kč 0,6954%
Amundi CR - akciový fond
27.12.2019 1,1740 Kč 0,2648%
Amundi CR - obligační plus
27.12.2019 1,2376 Kč −0,0162%
Amundi Fund Solutions - Conservative
27.3.2020 1195,73 Kč 0,3727%
Amundi Fund Solutions - Balanced
27.3.2020 1128,14 Kč −0,0275%
Nastavení...

*

Amundi CR - Fond Investičních Příležitostí 7/2020

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

  Místo obchodní registrace: Česká republika,   ISIN: CZ0008474780,   Číslo fondu: 017
  Smíšený fond

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Místo obchodní registraceČeská republika
Kontaktní bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Investice poukázat na bankovní účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.2111712106 / 2700
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu20.7.2015
Minimální výše investice30 000 Kč
Minimální výše odkupu30 000 Kč
Nákupní poplatek v upisovacím obdobímax. 5,00%
Poplatek při zpětném odkupu2,00 %
Manažerský poplatek/Úplata za obhospodařování
(je již promítnut do kurzu podílového listu, podrobnější vysvětlení)
aktuální výše: 1,00%
IČ fondu
ISINCZ0008474780
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)Fond je k dispozici pouze prostřednictvím
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cenný papírobdoba akcie zaknihované na jméno
Nominální hodnota1 Kč

Charakteristika Fondu

Investičním cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku během 5tileté periody investováním do investičních nástrojů, především státních a korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, akcií a akciových investičních fondů (zpravidla ze skupiny Pioneer Investments), nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na kapitálových trzích, při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Fond může podstatnou část majetku alokovat do investičních nástrojů obchodovaných na evropských rozvíjejících se trzích (Emerging markets), včetně Ruska a Turecka nebo emitovaných subjekty se sídlem v těchto zemích. Fond nekopíruje ani nesleduje žádný index nebo ukazatel (benchmark).

Investiční tým

Portfolio fondu spravuje tým Margarete Strasser. Margarete Strasser absolvovala ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 1989. S téměř dvacetiletou zkušeností s dluhopisy rozvíjejících se trhů, získanou v různých pozicích ve skupině Bank Austria Creditanstalt, patří mezi nejzkušenější portfolio manažery zejména se zaměřením na východoevropský region. Dalším členem týmu je Florian Herzog, který do skupiny Pioneer Investments nastoupil v roce 2007. Florian je zodpovědný za portfolia dluhových cenných papírů a je držitelem magisterského titulu v oboru Ekonomie na vídeňské ekonomické a správní univerzitě. V roce 2010 rovněž získal titul CFA.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi