Pioneer Investments
Homepage    Pioneer Investments ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

Pioneer Funds - European Equity Target Income
22.6.2017 1274,77 Kč 0,0330%
Pioneer Funds - Top European Players
22.6.2017 2171,95 Kč −0,0216%
Pioneer Fund Solutions - Diversified Growth
21.6.2017 771,97 Kč −0,2094%
Pioneer - akciový fond
22.6.2017 1,0494 Kč −0,2566%
Pioneer Funds - Commodity Alpha
22.6.2017 30,26 $ −0,2308%
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund
22.6.2017 2407,67 Kč 0,0553%
Pioneer Funds - Global High Yield
22.6.2017 1355,79 Kč −0,0744%
Pioneer Fund Solutions - Conservative
21.6.2017 1217,21 Kč −0,0402%
Pioneer Funds - Strategic Income
22.6.2017 1406,0300 Kč −0,0071%
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond
22.6.2017 1473,56 Kč −0,0746%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
22.6.2017 1435,59 Kč −0,0355%
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
22.6.2017 438,82 Kč −0,1252%
Pioneer - obligační plus
22.6.2017 1,2694 Kč −0,0315%
Pioneer Funds – Flexible Opportunities
22.6.2017 1428,89 Kč −0,2652%
Pioneer Funds  - Global Multi-Asset Target Income
22.6.2017 892,71 Kč −0,0022%
Pioneer Fund Solutions - Balanced
21.6.2017 1180,25 Kč −0,1683%
Nastavení...

*Nejrychlejší cesta získání formulářů

Stáhněte si prosím příslušný formulář pro daný produkt Pioneer Investments z těchto stránek a po vyplnění jej odevzdejte svému finančnímu poradci, osobnímu bankéři nebo přímo na Klientském centru Pioneer. V některých případech (prosím, viz příslušný formulář) je dostatečný úředně ověřený podpis a zaslání formuláře do sídla naší společnosti.

RENTIER 3S - (smart » simple » sexy) – program životního cyklu


 • Smlouva pro uzavření programu - na základě této smlouvy bude klientovi založen program RENTIER 3S. Tento formulář lze použít pouze pokud bude do pravého horního rohu zároveň doplněno unikátní číslo smlouvy, které obdržíte obratem po zaslání SMS zprávy s textem PIONEER 3S na číslo +420 777 080 808. Toto číslo smlouvy může být použito pouze pro jednu smlouvu. Vámi zaslaná SMS zpráva je zpoplatněna dle ceníku Vašeho operátora.
 • Změnový dodatek ke Smlouvě - formulář umožňuje změnit parametry programu (použití alokační brzdy, cílovou částku, investiční horizont programu).

Rentier Invest - inteligentní portfolio pro život


 • Smlouva pro uzavření programu na základě této smlouvy bude klientovi založen program Rentier Invest – Inteligentní portfolio pro život. Tento formulář lze použít pouze pokud bude do pravého horního rohu zároveň doplněno unikátní číslo smlouvy, které obdržíte obratem po zaslání SMS zprávy s textem Pioneer Rentier na číslo +420 777 08 08 08. Toto číslo smlouvy může být použito pouze pro jednu smlouvu. Vámi zaslaná SMS zpráva je zpoplatněna dle ceníku Vašeho operátora.
 • Změnový dodatek ke Smlouvě - formulář umožňuje změnit parametry programu (cílovou částku, investiční horizont programu).

Pioneer Invest


 • Smlouva pro uzavření programu – Na základě této smlouvy může klient jednorázově či pravidelně investovat do Českých fondů Pioneer Investments a fondů Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F., resp. jejich podfondů. Uzavření této smlouvy je postačující i pro další investice.

Platforma


 • Smlouva pro uzavření (nebo sjednání) produktu – na základě této smlouvy může klient jednorázově investovat do Českých fondů Pioneer Investments, Zahraničních fondů Pioneer Investments (Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions, Pioneer S.F.) a Ostatních fondů (fondy vybraných 3. stran). Smlouva dále umožňuje pravidelné investice do Programu pravidelného investování Rytmus Platforma - avšak pouze do fondů Pioneer Investments. Uzavření této smlouvy je postačující i pro další investice.

Univerzální formuláře


 • Žádost o zpětný odkup– formulář je určen pro částečný nebo úplný odkup podílových listů a pro zrušení účtu nebo smlouvy v Pioneer Investments.
 • Žádost o výměnu - formulář slouží pro uskutečnění výměny podílových listů mezi Českými fondy Pioneer Investments a fondy Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F., resp. jejich podfondy,
 • Žádost o změnu údajů – touto žádostí lze provést především změnu finančního poradce, změnu adresy trvalého pobytu/sídla, korespondenční adresy, nahlásit účet pro poukazování výnosů v případě investic do tříd podfondů vyplácejících dividendy, apod.
 • Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence – formulář k identifikaci oprávněného/ zákonného zástupce, který může konat za nezletilou a/ nebo nesvéprávnou osobu a/ nebo právnickou osobu. Je nedílnou součásti smlouvy Pioneer Invest, Smlouvy pro uzavření programu Rentier Invest a Rentier 3S, případně dalšího formuláře, pokud v těchto formulářích bylo zaškrtnuto pole oprávněného zástupce. Současně tento formulář slouží k Oznámení další daňové rezidence v případě, že má Klient více daňových rezidencí.
 • Plná moc na základě tohoto formuláře je Zmocněnec oprávněn nakládat s Vybranými produkty Pioneer Investments v neomezeném rozsahu, vyjma změny identifikačních a kontaktních údajů klienta.
 • Identifikace konečného/skutečného majiteleslouží k identifikaci majitele produktů Pioneer Investments nebo majitele peněžních prostředků, pokud se liší od klienta uvedeného ve smlouvě Pioneer Invest, Smlouvě pro uzavření programu Rentier Invest a Rentier 3S, nebo slouží k uvedení skutečného majitele klienta - právnické osoby. Tyto údaje se zjišťují zejména s ohledem na povinnosti stanovené k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Právnické osoby - Oprávněný zástupce právnické osoby/Prohlášení pro účely automatické výměny informací dle zákona č. 164/2013 Sb. (CRS a FATCA)/Identifikace skutečného majiteleje určen výhradně pro provedení doplňující identifikace klienta právnické osoby – zajišťuje identifikaci zástupců a skutečného majitele klienta-právnické osoby a pro získání dalších informací o klientovi podle platných právních předpisů. Jde o povinnou přílohu ke všem formulářům smluv a pokynů. Pokyny (vysvětlení) k formuláři naleznete zde.
 • Přechod produktů Pioneer Investments – nabyvatel produktů Pioneer Investments hodlá tyto produkty získané zpravidla v rámci dědictví, případně v rámci vypořádání společného jmění manželů, dále držet.
 • Žádost o pravidelný zpětný odkup - vyplněním této žádosti klient předává pokyn k pravidelnému zpětnému odkupu Pioneer Investments. Automatický odkup produktů Pioneer Investments bude prováděn v klientem určené částce a době v předdefinované periodě a získané prostředky budou převáděny na klientem v žádosti uvedený účet.
 • Přechod a zpětný odkup produktů Pioneer Investments – nabyvatel produktů Pioneer Investments hodlá tyto produkty získané zpravidla v rámci dědictví, případně v rámci vypořádání společného jmění manželů, ihned zpětně odkoupit.
 • Žádost o převod – vyplňuje se v případě, kdy stávající klient převádí část nebo všechny podílové listy na jinou osobu